Member

Research Staff
Minoru Asada(Professor)
Tomoyo Morita (Specially Appointed Lecturer)
Hisashi Ishihara (Assistant Professor)
Yuji Kawai (Assistant Professor)
Jihoon Park (Specially Appointed Assistant Professor)

Secretary
Hiroko Takaoka (Clerical assistant)
Yoko Tanaka (Clerical assistant)
Seiko Hirakawa (Clerical assistant)
Yoshimi Yamada (Clerical assistant)

Ph. D. Student
Takumi Kawasetsu
Ryo Iwaki
Copete Vasco Jorge Luis
Jyh-Jong Hsieh

Master Course Student
Koki Ichinose
Souma Ohkita
Masaya Kataoka
Hiroka Sabu
Yuki Yamashita
Tomohiro Takimoto
Binyi Wu
Naoki Umeda
Motohiro Ogura
Kyoichiro Kobayashi
Kentaro Suzuki
Kazuki Tachikawa

Undergraduate Student
Kohei Fukuda
Kyosuke Miura
Tomohiro Miki
Tomohito Miyake
Niyati Rawal

Comments are closed.